Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti Fi & Ho Trading, s.r.o., se sídlem č.p. 99, 679 23 Rašov

identifikační číslo: 04327799, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89377

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.fiho.cz

1.  Úvodní ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Fi & Ho Trading, s.r.o., se sídlem č.p. 99, 679 23 Rašov, identifikační číslo: 04327799, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89377 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fiho.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu prodávajícího.
 3. Kupující je zákazníkem internetového obchodu prodávajícího.
 4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání sjednaná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo v obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží/služby na webovém rozhraní obchodu, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo emailem. Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu obchodních podmínek prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými prodávajícím.
 6. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím za předpokladu, že kupující uhradí prodávajícímu celou cenu. V případě, že kupující zboží převezme a neuhradí celou cenu, přechází vlastnické právo na kupujícího k příslušnému zboží až uhrazením celé ceny.
 8. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 9. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.
 10. K vybranému zboží nabízenému prodávajícím mohou být prodávajícím zdarma nabízeny dárky (dále jen „dárky k objednávce“). K různým produktům jsou nabízeny různé dárky zpravidla podle hodnoty objednávky kupujícího. Kupující má na výběr právě ty dárky, které jsou pro jeho objednávku poskytovány. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nedostupnosti vybraného dárku dodat kupujícímu dárek jiný v přibližně stejné hodnotě. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

     

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží je stanovena na webovém rozhraní obchodu prodávajícího, není-li písemně mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta cena jiná. Ceny uvedené nezahrnují balné, dopravné ani náklady na pojištění (dále jen „pojistné“). Balné, dopravné a náklady na pojištěníjdou k tíži kupujícího. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Potoky 583, 679 71 Lysice;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-969790237/0100, vedený u peněžního ústavu Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay. 
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (balné, dopravné a pojistné) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 7 tohoto článku ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávkypodle ustanovení článku 3 odst. 6 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fiho.cz.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5 odst. 1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5 odst. 1 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je prodávající povinen prokázat. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Termín dodání zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu platby a způsobu dodání zboží. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo jiné závažné provozní důvody a také v případě, že kupujícím objednané zboží nebude skladem. O případné delší dodací lhůtě či zrušení objednávky ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně informován emailem nebo telefonicky.
 6. Způsoby dodání zboží:

 

a) osobní vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího (Potoky 583, 679 71 Lysice),

b) přepravní služba Česká pošta,

c) přepravní služba PPL,

d) přepravní služba Zásilkovna

e) individuální doprava.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost   nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v článku 7 odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 4. Odpovědnost za vady zboží/služeb prodávaných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list, pokud jej kupující obdržel.
 5. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek prodávajícího, a právním řádem platným v České republice.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@fiho.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Prodávající tímto v souladu s článkem 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), informuje kupujícího o existenci platformy pro řešení spotřebitelských sporů on-line, kterou může kupující využít v případě sporu s prodávajícím, a která je dostupná na internetové adrese: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů

 1. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje, které mu kupující poskytne v souvislosti s objednávkami zboží prodávajícího. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které kupující sdělí prodávajícímu při vyplňování objednávky zboží, jako je jméno a příjmení, kontaktní a/nebo doručovací adresa a/nebo fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a dále údaje, které prodávající získá od kupujícího tím, že kupující používá služby prodávajícího, tj. zejména IP adresa, případně jiný online identifikátor.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány na základě souhlasu uděleného kupujícího, na základě oprávněného zájmu prodávajícího (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné, případně plnění povinností vyplývající pro prodávajícího ze zákona.
 3. Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány za účelem poskytnutí zboží nebo služeb prodávajícího, o které kupující projevil zájem, případně k zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb prodávajícího, přičemž odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést zasláním emailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@fiho.cz.
 4. Prodávající disponuje takovým technickým a organizačním zabezpečením osobních údajů kupujícího, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům či k jejich jinému zneužití.
 5. V některých případech mohou být osobní údaje kupujícího poskytnuty třetí osobě – zpracovateli, který poskytuje vhodné záruky a jehož zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu osobních údajů.
 6. Za určitých, přesně definovaných, podmínek je prodávající povinen některé osobní údaje kupujícího předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
 7. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně na základě souhlasu uděleného kupujícím po dobu dalších 3 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího odvolán.
 8. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, resp. pro splnění všech povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím či z obecně závazných právních předpisů musí prodávající zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu.
 9. Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@fiho.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje prodávajícím na základě souhlasu kupujícího, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které prodávající zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 10. Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, právo osobní údaje opravit či doplnit, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, právo požadovat přenesení údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo být v určitých případech informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech a další práva stanovená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „obecné nařízení“).
 11. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 12. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 13. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

10. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 1. Prodávající z prohlížeče kupujícího přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používá tzv. cookies a/nebo pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat IP adresu kupujícího; jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda přístroj kupujícího disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení; stát a časové pásmo; dříve navštívené webové stránky; informace o krocích kupujícího na webových stránkách prodávajícího, jako například klikání, nákupy a označené preference; a čas přístupu a referenční adresy URL.
 2. Cookies a pixelové tagy prodávající používá ke sledování toho, jak kupující nebo zákazníci používají webové stránky, ke zjištění preferencí zákazníků prodávajícího. Cookies a pixelové tagy rovněž prodávající používá k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem webové stránky dále zlepšovat.
 3. Na webových stránkách prodávajícího jsou využívány tři kategorie souborů cookies:
 • Funkční:Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
 • Zlepšující fungování:Tyto soubory cookies umožňují prodávajícímu zlepšovat funkcionalitu jeho webových stránek tím, že sleduje jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na požadavky kupujícího a umožňují prodávajícímu zapamatovat si volby kupujícího vybrané pro dané stránky.  Pokud tyto cookies kupující odmítne přijmout, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.
 • Sociální média a reklama:Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit kupujícího se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek prodávajícho. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu zájmům kupujícho, a to na webových stránkách kupujícího i mimo ně.  Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro kupujícího nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, kupující na sociálních médiích sdílel obsah. 
 1. Prostřednictvím webových stránek kupujícího mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z internetového prohlížeče kupujícího a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

 

11. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Veškerý obsah webových stránek je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím prodávajícího, popřípadě jeho poskytovatelů licence.
 2. Kupující není oprávněn užívat webové stránky nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu prodávajícího. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu webových stránek ze strany kupujících.
 3. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na webových stránkách je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jsou zakázány.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 3 let a není přístupná jiným osobám.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Potoky 583, 679 71 Lysice, adresa elektronické pošty info@fiho.cz, telefon +420 733 222 091.

 

V Rašově dne: 11. 10. 2018