Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ


Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.
Obchodní společnost Fi & Ho Trading, s.r.o., se sídlem č.p. 99, 679 23 Rašov, identifikační číslo: 04327799, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č.  89377 (dále jen „správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

 
Vaše osobní údaje zpracovává společnost obchodní společnost Fi & Ho Trading, s.r.o., se sídlem č.p. 99, 679 23 Rašov, identifikační číslo: 04327799, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89377 (dále také jen „společnost Fi & Ho Trading, s.r.o.“).

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s objednávkami našeho zboží a/nebo služeb, v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletteru nebo s Vaší registrací za účelem využívání služeb serveru www.fiho.cz
Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při vyplňování objednávky našeho zboží a/nebo služeb, přihlášky k zasílání newsletteru anebo registračního formuláře:

·     Jméno a příjmení
·     Kontaktní a/nebo doručovací adresa a/nebo fakturační adresa
·     Emailová adresa
·     Telefonní číslo

a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

·     IP adresa
·     případně jiný online identifikátor

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?


Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat zboží a/nebo služby, o které jste projevili zájem, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.
Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

· zasílání obchodních sdělení včetně nabídky našich produktů a služeb (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést prostřednictvím odkazu na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním emailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@fiho.cz).

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Jsme schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty třetí osobě – zpracovateli, který poskytuje vhodné záruky a jehož zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv.
Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 3 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

6. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

· poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);

· splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů či
· zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našeho webu).
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

7. Na základě jakého právního důvodu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

8. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.
V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

9. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@fiho.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

10. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
· právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
· právo osobní údaje opravit či doplnit;
· právo požadovat omezení zpracování;
· právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
· právo požadovat přenesení údajů;
· právo na přístup k osobním údajům;
· právo být v určitých případech informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
· právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
· další práva stanovená v zákoněč. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůa v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „obecné nařízení“) po nabytí jeho účinnosti.

11. Co to znamená právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás občas obdržíte obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a/nebo služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména ustanovení článku 21 obecného nařízení.

12. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@fiho.cz či písemně na naší adrese: Fi & Ho Trading, s.r.o., se sídlem č.p. 99, 679 23 Rašov nebo prostřednictvím on-line formuláře, který je dostupný zde: žádost subjektu údajů.
V této souvislosti bychom si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.